Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Szemléletformálási programok - KEHOP-5.4.1

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Magyarország
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Szemléletformálási programok – KEHOP-5.4.1 uniós pályázat célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A pályázat konkrét célja, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat és azok alkalmazási lehetőségeit, valamint változzanak az ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódások. A sikeres szemléletformálási programoknak köszönhetően megvalósuló fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) eredményezi, valamint támogatja gazdasági-társadalmi struktúra harmonizációját is az új személethez. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a Szemléletformálási programok uniós pályázat hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó, nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez, végső soron pedig a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez a felhasznált összes energiamennyiség csökkenésével párhuzamosan.

  A Szemléletformálási programok – KEHOP-5.4.1 uniós pályázat keretében a civil szféra, az oktatási szektor és a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni az energiatudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait.

  A pályázók köre:

  A Szemléletformálási programok – KEHOP-5.4.1 uniós pályázaton indulhatnak:

  • Települési önkormányzatok
  • Alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények (azok fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai és/vagy önállóan gazdálkodás esetén maguk az intézmények)
  • Civil szervezetek

   

  KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:

  • 312, Központi költségvetési szerv
  • 321, Helyi önkormányzat
  • 327, Helyi önkormányzatok társulása
  • 382, Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
  • 517, Egyéb szövetség
  • 529, Egyéb egyesület
  • 541, Kamara
  • 549, Egyéb köztestület
  • 552, Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
  • 561, Közalapítvány
  • 563, Egyéb alapítvány önálló intézménye
  • 569, Egyéb alapítvány
  • 599, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

  A Szemléletformálási programok – KEHOP-5.4.1 uniós pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult önállóan vagy konzorciumvezetőként. Emellett konzorciumi tagként további egy konzorciumban részt vehet.

  A konzorciumba maximum 2 partner vonható be.

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  5-20 millió Ft.


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  100%

  Előleg: 50% (maximum 10 millió Ft.)


 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  A Szemléletformálási programok – KEHOP-5.4.1 uniós pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek:

  • Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása. A tevékenységen előre meghatározott tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, egymással összefüggő témát többféle megközelítésben tálaló, különböző célcsoportok bevonására és a közösségek aktivizálására alkalmas, többféle programtípus megvalósítását értjük. A programok kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok aktív, igazolható bevonása.
  • Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása. A tevékenységen önállóan lebonyolított szemléletformálási rendezvényeket vagy más rendezvény keretében, az energiatudatosságot népszerűsítő megjelenést (pl. saját stand önálló programokkal) értünk.
  • Települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára. A tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett település(ek) intézményeinek (polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák stb.) döntéshozói és munkavállalói energiatudatos szemléletének formálását, terjesztését szolgálhatja.
  • Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása. A tevékenység során kisléptékű, intézményi, iskolai, települési vagy térségi versenyek, vetélkedők támogathatók.

  Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szemléletformáló szakkörök szervezése és lebonyolítása. A szakkörök témája célzottan csak energiatudatossággal kapcsolatos (energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energiafelhasználás) lehet. Alapcél a problémák és megoldások felismertetése és a mindennapi élet során hasznosítható jó gyakorlatok megismertetése, tapasztalatcsere, egyéni megoldások, saját ötletek megismertetése.
  • A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása. A tevékenység során a kötelezően választott (a, b) tevékenységhez kapcsolódó médiakampányok támogathatók (tv, rádió megjelenés, óriásplakátok, internetes hirdetések, újságcikkek, stb.).
  • A Szemléletformálási programok uniós pályázat fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása. A meghatározott célokhoz egyértelműen kapcsolódó gyártók, gyártási folyamatok, termelők, mintaértékű felhasználók és egyéb helyszínek meglátogatása, megismertetése támogatható. Kizárólag a kedvezményezett település(ek) döntéshozói és intézményei munkavállalói, valamint a közoktatásban résztvevők számára történő, belföldi tanulmányút megszervezése és lebonyolítása támogatható.
  • A kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése. Kedvezményezett köteles az aloldalon a projekttel kapcsolatos információkat közzétenni, a projekt időtartama alatt folyamatosan frissíteni, illetve a projekt keretében készült tanulmányokat, összefoglalókat hozzáférhetővé tenni. A honlap és annak tartalmának elérését a fenntartási idő végéig biztosítani kell.
  • Térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára
  • A gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása. A bemutatóhely kialakítható szabadtéri vagy beltéri környezetben, a bemutató témájának célzottan az energiatudatossághoz (energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energiafelhasználás) kell kapcsolódnia.

  A Szemléletformálási programok – KEHOP-5.4.1 uniós pályázat keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak:

  • konkrét szervezet(ek), termék(ek) vagy szolgáltatás(ok)marketingje, népszerűsítése
  • nemi, faji vagy etnikai származáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó vagy közízlést sértő kommunikációs tevékenység
  • politikai tartalmú kommunikációs tevékenység
  • közoktatási, szakképzési vagy felsőoktatási alaptevékenység (formális oktatás)
  • külföldi helyszínen megvalósuló rendezvény, illetve külföldi lakosság elérése

  A Szemléletformálási programok – KEHOP-5.4.1 uniós pályázat keretében elszámolható költségek köre:

  1. PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS

  Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége (pl. előzetes tanulmányok költsége és egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség összesen) nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

  A közbeszerzési költségek a Szemléletformálási programok pályázat keretében nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének az 1 %-t.

  • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
   • Megvalósíthatósági tanulmány- egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség
   • Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek
  • Közbeszerzés költsége
   • Közbeszerzési szakértő díja
   • Közbeszerzési eljárási díja
  • Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
   • Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás költsége
   • Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás

  2. PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS

  • Beruházáshoz kapcsolódó költségek:
   • Eszközbeszerzés költségei, kivéve használt eszköz beszerzése
   • Immateriális javak beszerzésének költsége
    • Vagyoni értékű jog bekerülési értéke
    • Szoftver bekerülési értéke
    • Egyéb szellemi termék bekerülési értéke
   • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
    • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
   • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
    • Marketing eszközök fejlesztése, kivitelezése
    • Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, catering költségek, reprezentációs költségek
    • Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
   • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége - maximum az összes elszámolható költség 0,5 % lehet.
    • Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok költségei
   • Egyéb szolgáltatási költségek
    • Biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei
    • Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
    • Vagyonbiztosítás díja
  • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
   • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
    • Munkabér
    • Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
    • Személyi jellegű egyéb kifizetések (kivéve jutalom)
   • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
    • Utazási költség
    • Szállásköltség
    • Helyi közlekedés költsége
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
   • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
   • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költség
  • Projektmenedzsment költség (Maximum az összes elszámolható költség 2,5 % lehet.)
   • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
    • Munkabér
    • Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
    • Személyi jellegű egyéb kifizetések
   • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
    • Utazási költség
    • Szállásköltség helyi közlekedés költségei
    • Napidíj
   • Projektmenedzsmenthez idénybevett szakértői szolgáltatás díja
   • Egyéb projektmenedzsment költség
    • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége  
  • Általános (rezsi) költség (Maximum a projekt összes elszámolható költségének 1 %-a lehet.)
   • Egyéb általános rezsiköltség
    • Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
    • Bankszámla nyitás és vezetés költsége
    • Dokumentációs/archiválási költség

  Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

  A költségek elszámolhatóságának kezdete: 2015. szeptember 1. vége: 2020. december 31.

  Az „települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása” választható tevékenység megvalósításához kapcsolódó költség maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 20%.

  A „gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása” választható tevékenység megvalósításához kapcsolódó költség maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 20%.

 • A pályázat benyújtási ideje: 2016. július 4-től 2018. július 4-ig.

  A pályáztatás folyamata

  Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került pályázatok kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2016. július 15.
  • 2016. július 29.
  • 2016. december 1.
  • 2017. június 1.
  • 2018. július 4.
  -