Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Innovációs voucher - Uniós pályázat a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitásfokozására - GINOP-2.1.4-15

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Magyarország
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Széchenyi 2020 program keretében kiírt GINOP-2.1.4-15 uniós pályázat célja egyrészt a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba, másrészt a voucher segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitása fokozódjék.
  A GINOP-2.1.4-15 uniós pályázat keretében elnyert támogatással egyrészt a vállalkozások számára szükséges, de általuk nem megvalósítható tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség, másrészt arra, hogy a vállalkozások saját ötleteikkel, elképzeléseikkel közvetlenül megkeressenek egy-egy szolgáltatót (egyetem, kutatóhely, egyéb minősített szolgáltató), és azoktól innovatív termék, eljárás, vagy szolgáltatás kifejlesztése érdekében K+F+I-hez kapcsolódó szolgáltatást vegyenek igénybe.
  Az Innovációs voucher pályázat további célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott prioritásokat támogassa azzal a szándékkal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást biztosítson.
  A szakosodási irányokban megjelölt területen egyrészt innovatív megoldásokkal (ún. követő innovációval) és korszerű fejlesztésekkel a tradicionális ágazatok megújulnak, élénkebb K+F+I tevékenység alakul ki, ezáltal munkahelyek jöhetnek létre.

  A  GINOP-2.1.4-15 uniós pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

  A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás: 
  • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele tevékenység
  Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).
   

  A pályázók köre:

  1. Az innovációs uniós pályázaton azon mikro-, kis-, és középvállalkozások indulhatnak,
   • amelyek, rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtárasságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
   • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
   • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
   • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
   • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
   • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,
   • A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
  2. jogi forma szerint:
   • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá
  GINOP-2.1.4-15 uniós pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
   

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  3 - 20 millió forint


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  75%


 • Maximális előleg:

  Előleg igénylésére nincs lehetőség.
 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  GINOP-2.1.4-15 innovációs uniós pályázat szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 
   
  1. Egyéb szakértői szolgáltatás költségei: innovációs támogató szolgáltatások hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából:
   • adatbankok, műszaki szakkönyvtárak igénybevétele,
   • felsőoktatási intézmény, akadémiai vagy állami kutatóintézet, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaság, egyéb minősített szolgáltató által biztosított laboratóriumhasználat, 
   • minőségtanúsítás keretén belül elszámolható egyrészt a rendszer kialakítása, azaz irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatása a felkészítő szervezet árajánlata alapján, másrészt nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító szervezet árajánlata alapján, 
   • műszaki, tudományos tesztelés igénybevétele felsőoktatási intézmény, akadémiai vagy állami kutatóhely, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaság, egyéb minősített szolgáltató bevonásával egy adott műszaki és/vagy technológiai bizonytalanságot jelentő probléma megoldására, amelyet a támogatást igénylő a saját kapacitásai és tudása révén megoldani nem képes. 
  2. Jelen uniós pályázati felhívás esetében a költségek elszámolására a következőképpen van lehetőség:
   • amennyiben a támogatást igénylő a projekt megvalósítása során csak egy szolgáltatótól vesz igénybe szolgáltatást, abban az esetben az elszámolás kizárólag szállítói finanszírozás keretében, egy összegben történhet;
   • amennyiben a támogatást igénylő a projekt megvalósítása során több szolgáltatótól vesz igénybe szolgáltatást, abban az esetben az elszámolás utófinanszírozás keretében történhet.
  3. Az egyéb minősített szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások abban az esetben számolhatók el amennyiben az árajánlatadó megfelel az alábbi feltételeknek:
   • Egy adott szolgáltató legfeljebb 5 támogatást igénylőnek adhat árajánlatot. A szolgáltatónak az árajánlatban minden esetben meg kell neveznie azokat a vállalkozásokat, melyek részére az árajánlat kiállításának dátumáig árajánlatot adott a GINOP-2.1.4 uniós pályázat kapcsán;
   • Azon szolgáltató, mely a GINOP-2.1.4 uniós pályázat keretében árajánlatot ad egy adott támogatást igénylő részére, a GINOP-2.1.4 keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet támogatást igénylőként;
   • A szolgáltató utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti éve adózott eredményének meg kell haladnia az árajánlat tárgyát képező szolgáltatás árának értékét;
   • A szolgáltató az árajánlat kiállítását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó mérlegében aktiválásra került kísérleti fejlesztés legalább a szolgáltatás árával megegyező értékében;
   • A szolgáltató az árajánlat kiállítását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó TAO bevallásában a K+F ráfordítása eléri legalább a szolgáltatás árának értékét
   • A szolgáltató utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámolójában az átlagos statisztikai létszám meghaladja a 3 főt, akik szakirányú végzettséggel rendelkeznek és az árajánlat kiállítását megelőző két évben folyamatosan, teljes munkaidőben az alkalmazásában álltak;
   • A szolgáltató-váltásra nem kerülhet sor a projekt megvalósítása során, az esetleges váltás automatikusan elállást von maga után;
   • A szolgáltató nettó 5 millió Ft-os költségenként rendelkezik olyan szakirányú (projekt szakterületének megfelelő) közép- vagy felsőfokú végzettségű szakember(ek)rel, aki(k) az árajánlat kiállítását megelőző két évben folyamatosan, teljes munkaidőben az alkalmazásában álltak;
   • A szolgáltató a megbízást alvállalkozónak nem adhatja tovább;
   • A szolgáltató az árajánlat kiállítását megelőző 2 évből rendelkezik legalább 3 db, a GINOP-2.1.4 Felhívásból megvalósítani kívánt projekt keretében nyújtott szolgáltatás árának minimum 75%-át elérő, releváns, a projekt témájához kapcsolódó, nem állami támogatásból megvalósított szolgáltatáshoz kapcsolódó nem állami támogatásból megvalósított szolgáltatáshoz kapcsolódó referenciával.
   
 • Az uniós innovációs pályázat 2016. március 21. - 2018. március 20. között nyújtható be.